kucēnu noformēšana

UZ PĒDĒJO AKTĒŠANU (pirms kucēnu atsavināšas)  audzētājam  jāuzrāda kluba komisijai

KATRAM KUCĒNAM NOFORMĒTA ES LOLOJUMDZĪVNIEKA PASE, kur ir ierakstīts

 

 • jūsu/ īpašnieka vārds uzvārds, adrese un paraksts
 • kucēna oficiālais vārds, kāds ir metiena kartiņā un būs ciltsrakstos
 • kucēna šķirne, krāsa, dzimums un dzimšanas datums
 • mikročipa numurs un cita nepieciešama informācija ( ārsts zinās)
 • atzīme par veikto vakcināciju (ārsts zinās)  

 

REIZĒ AR PIRMO APSKATI, ČIPĒŠANU UN VAKCINĀCIJU

VETERINĀRĀRSTS REĢISTRĒS KUCĒNUS LDC DATU BĀZĒ KĀ JŪSU ĪPAŠUMU

 

Nododot kucēnu jaunajam īpasniekam, JUMS  kā kucēna īpašniekam (audzētājam) ir jāveic īpašnieka maiņa LDC bāzē.

Veterinārārstam nav tiesību pārreģistrēt kucēnu no audzētāja uz jauno saimnieku bez paša audzētāja vai viņa pilnvarotas personas klātbūtnes!

Un neko nenozīmē līdzi paņemtais atsavināšanas līgums – to neparedz MK noteikumi.

 

Vieglākais veids – caur oficiālo vietni Latvija.lv audzētājs nodod tiesības uz kucēnu jaunajam saimniekam, bet jaunais saimnieks no savas puses tās pieņem.

Ir vēl citi varianti, ko  paredz MK noteikumi Nr. 359

                                                            Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība


KĀRTĪBA KUCĒNU REĢISTRĒŠANAI LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ (LDC)

Suņa īpašniekiem jāatceras, ka viņu pienākumos ietilpst ne vien rūpēties par dzīvnieka veselību un labturību, bet arī nodrošināt, ka suns ir apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē  un tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase.

Obligāta suņu apzīmēšana un reģistrācija valstī ir noteikta jau no 2017. gada 1. janvāra.

 

1. Līdz kuram vecumam ir obligāti jāapzīmē un jāreģistrē suns?

Kucēns ir obligāti jāapzīmē ar mikroshēmu un jāreģistrē datubāzē, kā arī tam ir jābūt izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei līdz četru mēnešu vecumam.

        Ja kucēns tiek atsavināts (pārdots, atdots, dāvināts u. tml.) līdz četru mēnešu vecumam, tas ir jāapzīmē ar mikroshēmu, jāreģistrē datubāzē un mājas (istabas) dzīvnieka pase tam jāizsniedz pirms tā atsavināšanas uz esošā īpašnieka (audzētāja) vārda.

Pēc atsavināšanas informāciju datubāzē atjauno – dzīvnieku reģistrē uz jaunā īpašnieka vai turētāja vārda. Izmaiņas datubāzē var veikt gan praktizējošs veterinārārsts, gan dzīvnieka īpašnieks, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv vai LDC tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu, vai ierodoties pašvaldības vai LDC klientu apkalpošanas centrā.

 

2. Kurš suni apzīmē ar mikroshēmu un reģistrē datubāzē?

Kopš 04.01.2022. mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu ar mikroshēmu, pases izsniegšanu un pirmreizējo reģistrāciju datubāzē var veikt tikai praktizējošs veterinārārsts.

Ar 01.07.2022. ntoeikumi paredz, ka veterinārārstam suns jāreģistrē LDC bāzē 72 stundu laikā pēc manipulācijas veikšanas.

ja dzīvnieks tiek atsavināts uz citu valsti, dzīvnieka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona datu centram iesniedz iesniegumu, norādot jaunā dzīvnieka īpašnieka vārdu (vārdus), uzvārdu un dzīvnieka turēšanas valsti.

 

3. Kuros gadījumos un kā aktualizēt informāciju datubāzē par reģistrētu suni?

(notikums ar dzīvnieku jāatzīmē 72 stundu laikā)

Suņa īpašniekam vai turētājam informācija datubāzē ir jāatjauno tad, kad

 • mainās reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vieta, īpašnieks vai turētājs,
 • dzīvnieks ir nomiris, pazudis vai atrasts
 • veikta vakcinācija ( atzīmē veterinārārsts)
 • veikta sterilizācija vai kastrācija ( atzīmē veterinārārsts)
 • tiek izsniegta jauna pase ( atzīmē veterinārārsts)

 

Izmaiņas reģistrētajā informācijā par dzīvnieku datubāzē var veikt

 • praktizējošs veterinārārsts,
 • dzīvnieka īpašnieks, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv vai LDC tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu,
 • dzīvnieka īpašnieks ierodoties pašvaldības vai LDC klientu apkalpošanas centrā.

 

 

4. Kādi ir maksājumi par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju datubāzē?

Suņa saimniekam ir jāveic šādi maksājumi:

 • samaksa par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un pases izsniegšanu, ko nosaka katrs veterinārā pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar savu pakalpojumu cenrādi;
 • samaksa Lauksaimniecības datu centram par dzīvnieka reģistrāciju datubāzē, kas noteikta  MK noteikumos -  14,50 eiro (maksājama pie veterināra)

 

5. Kurš ir atbildīgs par kucēna apzīmēšanu un reģistrāciju?

Atbildīgs ir kucēna audzētājs. Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 17. punktā ir noteikts, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai suns līdz četru mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu, lai tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase un tas ir reģistrēts LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ja suns līdz četru mēnešu vecumam tiek atsavināts, iepriekšminētais pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim uz atsavinātāja vārda.

 

 

6. Kā ir jārīkojas ievedot suni no citas valsts?

Suņiem, kas tiek ievesti no citām valstīm, jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu. Atkarībā no ievešanas valsts sunim jau var būt Eiropas Savienības mājas (istabas) dzīvnieka pase, vai arī ir jānodrošina, lai tam pie veterinārārsta tiktu izsniegta Latvijas ES mājas (istabas) dzīvnieka pase.

 

Suns 10 dienu laikā pēc ievešanas ir jāreģistrē datubāzē uz dzīvnieka īpašnieka vārda vai tās personas vārda, kura organizējusi suņa ievešanu Latvijas teritorijā un veterinārajā (veselības) sertifikātā norādīta kā suņa saņēmējs.

Ja suni pēc ievešanas paredzēts atsavināt, iepriekšminētās darbības jāizpilda līdz atsavināšanas brīdim.

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 359  Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība

Izdoti  saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25. panta 6. punktu

Spēkā kopš 01.07.2022.