PREMIUM AUDZĒTAVA

NO LKF CILTSDARBA NOLIKUMA

...

2.2Audzētājs vai afiksa īpašnieks var kvalificēties pamata (Premium) līmeņa audzētavas reģistrācijai, ja viņa biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 3 gadus.
2.3. Pamata audzētavas statusu var iegūt viena vai vairākas fiziskas personas, ne jaunākas par 18 gadiem, ja atbilst vienai no sekojošām prasībām:
a) ir beigusi kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 2 metienus;
b) ir nokārtojusi kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējusi vismaz 3 metienus.
2.4. Ja audzētavu reģistrē vairākas personas, tām jāvienojas un jāizvirza vienu personu, kas ir atbildīga par ciltsdarba prasību ievērošanu un dokumentācijas aizpildīšanu. Kucēnu ciltsrakstos šīs atbildīgās personas vārds tiek ierakstīts kā pirmais.
2.5. Juridiskām personām piederošās audzētavas var reģistrēt valstiskas organizācijas, ja audzētavas darbu vada persona, kas atbilst 2.3. punktā minētajām prasībām.
2.6. Audzētavas reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos audzētavas nosaukuma variantus vēlamības secībā, un iesniedzot LKF birojā. LKF nodrošina audzētavas reģistrāciju FCI

 

 

Uz audzētavas īpašnieku attiecas visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības, bet viņam tiek dotas šādas  privilēģijas:

- izvēlēties kucēnu vārdu sākuma burtu pēc saviem ieskatiem

- kluba komisija veic metiena apskati tikai vienu reizi - 8 nedēļu vecumā;

- uz LKF rīkotajām izstādēm var pieteikt personīgajā īpašumā (ne līdzīpašumā) esošos suņus (ne vairāk kā 5) par pirmo reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu līdz īpašās cenas ieviešanai.

 

 

Audzētavas īpašnieka pienākums ir:

    -pildīt visas LKF Ciltsdarba Reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Būt atbildīgam par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām;

  - veicināt šķirnes attīstību, rūpējoties par veselu un šķirnes standartam atbilstošu suņu selekciju, neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām

-nodrošināt savā īpašumā esošajiem dzīvniekiem to fizioloģiskām un etoloģiskajām vajadzībām atbilstošus apstākļus. Nepieļaut darbības, kas sagādātu tiem sāpes un ciešanas;

    - regulāri izdarīt ierakstus Audzētavas grāmatā;

    - paziņot klubam par metiena piedzimšanu 3 dienu laikā;

    -nodrošināt metiena apskates komisijai iespēju apskatīt metienu 8 nedēļu vecumā. Apskates akta   

      aizpildīšanai izmanto Audzētavas grāmatas ierakstus, metiena noformēšanai nepieciešamos 

     dokumentus pamata līmeņa audzētavas īpašnieks nodod metiena apskates komisijai; 

    -uzrādīt Audzētavas grāmatu ierakstu pārbaudei pēc LKF Ciltsgrāmatas vadītāja vai Ciltslietu

      Komisijas pieprasījuma;

     -uzsākot citas šķirnes suņu audzēšanu, paziņot par to rakstiski Ciltsgrāmatas vadītājam.

 

 

     Audzētavas īpašnieks pilnībā uzņemas atbildību par ciltsdarbu savā audzētavā un tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām.  

     Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarbā ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē  audzētavas statusu. Viņš var atkārtoti kvalificēties uz attiecīgā līmeņa audzētavas statusu pēc 3 gadiem, ja to laikā nav pieļāvis ciltsdarba pārkāpumu.

 

  • Audzētavas reģistrācija notiek aizpildot pieteikumu, kurā norāda trīs iespējamos audzētavas nosaukuma variantus vēlamības secībā, un iesniedzot LKF birojā.
  • LKF nodrošina audzētavas reģistrāciju FCI.

Download
PIETEIKUMA VEIDLAPA PAMATLĪMEŅA AUDZĒTAVAS REĢISTRĀCIJAI
AUDZETEVAS_REG_VEIDLAPA.doc
Microsoft Word Document 30.5 KB