SUPER PREMIUM AUDZĒTAVA

1. Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas statusam var kvalificēties Pamata līmeņa (Premium) audzētavas vai afiksa īpašnieks, kurš ir izpildījis šādas prasības:

a) ir beidzis LKF kinoloģiskos kursus vai ieguvis citu kinoloģisko izglītību. Šī prasība neattiecas uz audzētavas īpašnieku, kurš iestājies LKF klubā līdz 1997. gadam;

b) stāžs aktīvajā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus;

c) ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus;

d) ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē (jāpierāda dokumentāli);

e) nav sodīts par LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā.

 

2. Pretendents aizpilda ” Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas reģistrācijas pieteikumu”. Tam pievieno kinoloģiskās izglītības apstiprinošu dokumentu un dokumentus, kas apliecina aktīvu kinoloģisko darbību kluba ciltsdarba vadītāja statusā vai metiena apskates aktus, kuros minēts pretendenta vārds apskates komisijas sastāvā.

 

3. Kluba pārstāvis (ciltsdarba vadītājs vai kluba vadītājs) uz pieteikuma ar savu parakstu apliecina, ka pretendents nav sodīts par LKF ciltsdarba Reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu prasību pārkāpumiem pēdējo 3 gadu laikā. Apliecina iesniegto dokumentu pareizību. (Uzraksts „Kopija pareiza”, paraksts un kluba zīmogs.)

 

4. Aizpildīto pieteikumu un nepieciešamo dokumentu kopijas klubs iesniedz LKF sekretārei vai nosūta elektroniski uz e-pastu: lkf.org@inbox.lv.

 

5. Pieteikumu izskata un audzētavas statusu piešķir LKF Prezidijs.

 

6. Augstākā līmeņa audzētavas īpašniekam ir sekojošas tiesības:

a) pašam apskatīt metienu un nodot dokumentus klubā. Reizi gadā LKF Ciltslietu komisijas vai kluba izveidota komisija novērtē labturību audzētavā un metiena audzēšanas kvalitāti;

b) saņemt 20% atlaidi noformējot metiena reģistrāciju ciltsgrāmatā;

c) izvietot LKF mājas lapā un LKF Facebook lapā informāciju par saviem kucēniem bez maksas;

d) pieteikt uz LKF rīkotajām izstādēm personīgajā īpašumā, bet ne līdzīpašumā, esošos suņus, skaitā līdz pieciem, par 1. reģistrācijas maksu visu reģistrācijas periodu līdz īpašās cenas ieviešanai.

 

7. Audzētavas īpašnieks nodrošina veselu, standartam atbilstošu suņu selekciju neizmantojot ciltsdarbā suņus ar iedzimtiem defektiem un slimībām. Viņš ir atbildīgs par ciltsdarbu savā audzētavā un par tādu vaislas dzīvnieku izvēli, kuri atbilst visām kluba ciltsdarba nolikuma izvirzītajām prasībām.

 

8. Ja audzētavas īpašnieks ciltsdarbā ir pieļāvis pārkāpumu, viņš zaudē Augstākā līmeņa (Super Premium) audzētavas statusu. Viņš var atkārtoti kvalificēties atbilstoša līmeņa audzētavas statusa ieguvei pēc 3 gadiem, ja šajā laikā nav pieļāvis LKF Ciltsdarba reglamenta, kluba ciltsdarba nolikuma, LKF statūtu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumu.


Download
PIETEIKUMA VEIDLAPA AUGSTAKĀ LĪMEŅA AUDZĒTAVAS REĢISTRĀCIJAI
SUPERPREMIUM_AUDZETAVAS_ VEIDLAPA.doc
Microsoft Word Document 30.5 KB