kā iestāties mūsu klubā

 

 VDzAB ir biedrība- tas nozīmē, ka esam  domubiedru apvienība,

sabiedriska nekomerciāla organizācija.

 

Biedrībai var pievienoties brīvprātīgi, ja jums  patīk kluba principi un darbība.  

Esam dažādi cilvēki no dažadām vietām, mūs vieno  interese un aizrautība suņu lietās,

esam ar līdzīgiem uzskatiem par kinoloģiju,  ar kopīgu vēlmi darboties un sadarboties.

  

     VDzAB ir fizisku personu apvienība, kas uz brīvprātības pamata apvieno Latvijas Republikā un citās valstīs dzīvojošas personas, kas nodarbojas ar suņiem. Īpaši pievēršam uzmanību suņu labturībai, šķirņu izkopšanai uz kvalitatīvam ciltsdarbam.

     Svarīgākā lieta kluba darbībā ir šķirnes suņu saglabāšana, šķirņu attīstība, kvalitatīvu šķirnes suņu vaislas darbs, šķirņu popularizēšana.  Klubs  regulē ciltsdarbu ar kluba šķirnēm, sniedz audzētājiem padomus un atbalstu, kā arī uzrauga audzētājus, lai tiktu ievēroti visi normatīvi, suņu labturība un nenotiktu komercializācija, kas ir pretrunā FCI principiem.

     VDzAB savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saviem statūtiem un iekšējo darbību regulējošiem nolikumiem.

     VDzAB  ir LKF biedrs, pārstāv savus biedrus Latvijas kinoloģiskajā federācijā, bet neatbalsta alternatīvās organizācijas - citu sistēmu ( kas nav FCI sastāvā)  klubus un apvienības.

 

Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

 • Biedrībā var iestāties jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi rīcībspējīga fiziska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu. 
 • Pieteikuma forma lejuplādējama šajā lapā.  Aizpildītu pieteikumu nosūtīt uz kluba   e-pastu, pievienojot sava suņa (suņu) ciltsrakstu kopijas.
 •  Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, vajadzības gadījumā var uzaicināt pieteicēju.
 • Ja valde atsaka uzņemšanu,  noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.
 • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
 • Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, par to paziņojot rakstiski likumā noteiktajā laikā, ja:
 1.  Biedrs nav samaksājis biedra naudas pamatsummu līdz tekošā gada 1.aprīlim;
 2. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
 3. Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
 4. Biedrs rupji vai atkārtoti pārkāpj VDzAB statūtus;
 5. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos un “Biedrību un nodibinājumu likumā “noteikto.

Download
PIETEIKUMA ANKETA- IESNIEGUMS 2023
Jauns_Biedrs_pieteikums_2023.pdf
Adobe Acrobat Document 144.4 KB

 Pieteikuma iesniegšana negarantē uzņemšanu klubā

 

Kad esat sagaidījis apstiprinājumu uzņemšanai, tad variet maksāt iestāšanās un biedru naudu.

 

iestāšanas maksa 15,00 eiro + biedru nauda 25,00 = 40 eiro

 

 

REKVIZĪTI ATRODAMI ŠEIT==>>>